Holoserica Armani of Kelela 

         a gorgeous ruddy male has joined Kelela Abyssinians

2014-2015 CFA BEST ABYSSINIAN KITTENShardi Versace of Kelela

Kelela Kahlua